هایپر گوشت صالحی
مرتب سازی بر اساس:
تعداد نمایش:

مرغ تازه

مرغ تازه
۴۶,۵۰۰  تومان

قلم گوساله

قلم گوساله
۱۰,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی

گوساله بی چربی
۲۰۰,۰۰۰  تومان

شنیسل

شنیسل
۹۳,۵۰۰  تومان

گردن بره

گردن بره
۱۹۰,۰۰۰  تومان

ران مرغ

ران مرغ
۴۵,۰۰۰  تومان

ماهی کلیکا

ماهی کلیکا
۱۸,۰۰۰  تومان

دست با ماهیچه

دست با ماهیچه
۲۱۲,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله
۱۳۵,۰۰۰  تومان

فیله ماهی تیلاپیلا

فیله ماهی تیلاپیلا
۱۸۵,۰۰۰  تومان

پاچین

پاچین
۴۸,۵۰۰  تومان

شاه میگو

شاه میگو
۷۶,۰۰۰  تومان

پا مرغ

پا مرغ
۱۴,۵۰۰  تومان

ران مرغ سایز

ران مرغ سایز
۲۸,۵۰۰  تومان

ران بره

ران بره
۲۱۲,۰۰۰  تومان

آبگوشتی

آبگوشتی
۱۱۵,۰۰۰  تومان

دنبه

دنبه
۱۱۰,۰۰۰  تومان

سینه مرغ

سینه مرغ
۷۵,۰۰۰  تومان

جگر سیاه

جگر سیاه
۱۹۰,۰۰۰  تومان

قلوه گاه بره

قلوه گاه بره
۱۲۵,۰۰۰  تومان

مغزی گوساله

مغزی گوساله
۲۳۰,۰۰۰  تومان

دست بی ماهیچه

دست بی ماهیچه
۲۲۰,۰۰۰  تومان

صفحه 1 از 3