هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

ژیگو
ژیگو
۱۶۷,۰۰۰  تومان

شتر
شتر
۲۲۰,۰۰۰  تومان

قلم گوساله
قلم گوساله
۸,۰۰۰  تومان

دم
دم
۱۰۵,۰۰۰  تومان

گوساله بی چربی
گوساله بی چربی
۱۵۷,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله
قلوه گاه گوساله
۱۰۹,۵۰۰  تومان


قلم بره
قلم بره
۳۵,۰۰۰  تومان

گردن بره
گردن بره
۱۶۸,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره
ماهیچه بره
۱۸۹,۰۰۰  تومان

آبگوشتی
آبگوشتی
۹۷,۰۰۰  تومان

راسته شیشلیکی
راسته شیشلیکی
۲۴۰,۰۰۰  تومان

دنبه
دنبه
۷۸,۰۰۰  تومان


مرغ تازه
مرغ تازه
۲۹,۹۰۰  تومان

بال
بال
۲۲,۰۰۰  تومان

جگر بوقلمون
جگر بوقلمون
۳۰,۰۰۰  تومان

شترمرغ
شترمرغ
۱۷۰,۰۰۰  تومان

شنیسل
شنیسل
۵۴,۰۰۰  تومان

سینه بوقلمون
سینه بوقلمون
۵۶,۰۰۰  تومان


بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه