هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

شتر
شتر

تمام شد

ژیگو
ژیگو

تمام شد

قلم گوساله
قلم گوساله

تمام شد

گوساله بی چربی
گوساله بی چربی
۲۲۴,۰۰۰  تومان

قلوه گاه گوساله
قلوه گاه گوساله
۱۶۵,۰۰۰  تومان

دم
دم

تمام شد

قلم گوساله
قلم گوساله

تمام شد


قلم بره
قلم بره
۴۵,۰۰۰  تومان

گردن بره
گردن بره

تمام شد

آبگوشتی
آبگوشتی
۱۱۰,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره
ماهیچه بره

تمام شد

دنبه
دنبه

تمام شد

دنبه
دنبه

تمام شد


مرغ تازه
مرغ تازه
۵۹,۸۰۰  تومان

بال
بال

تمام شد

شترمرغ
شترمرغ

تمام شد

شنیسل
شنیسل

تمام شد

بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه