هایپر گوشت صالحی
بنر وسط 1
بنر وسط 2

شتر
شتر

تمام شد

ژیگو
ژیگو

تمام شد

قلم گوساله
قلم گوساله

تمام شد

قلوه گاه گوساله
قلوه گاه گوساله
۱۶۵,۰۰۰  تومان

دم
دم

تمام شد

قلم گوساله
قلم گوساله

تمام شد


قلم بره
قلم بره

تمام شد

گردن بره
گردن بره
۱۹۰,۰۰۰  تومان

آبگوشتی
آبگوشتی
۱۱۰,۰۰۰  تومان

ماهیچه بره
ماهیچه بره

تمام شد

دنبه
دنبه
۱۲۲,۰۰۰  تومان

دنبه
دنبه
۱۲۲,۰۰۰  تومان

اضافه به سبد خرید

مرغ تازه
مرغ تازه
۵۳,۹۰۰  تومان

بال
بال
۴۰,۰۰۰  تومان

شترمرغ
شترمرغ

تمام شد

شنیسل
شنیسل
۱۰۱,۰۰۰  تومان

بنر پایین صفحه
مربع پایین صفحه